Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego udostępnionego pod adresem www.buty.pl przez BUT Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-251 Gdańsk, NIP: 583-317-76-30, regon: 36112047000000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Dane do szybkiej komunikacji z Serwisem (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług Serwisu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.buty.pl.
 5. Strona – Usługodawca lub Klient;
 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sklepy
 7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
 8. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – BUT Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-251 Gdańsk, NIP: 583-317-76-30, regon: 36112047000000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

§2

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:
  1. Przedstawienie towarów oferowanych przez Sklepy internetowe,
  2. umożliwienie przejścia do promowanego w Serwisie Sklepu,
  3. umożliwienie komentowania i tagowania treści umieszczonych w Serwisie,
  4. zamówienie usługi Newslettera.
 2. Serwis udostępniany jest bezpłatnie.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§3

Treści zamieszczane przez Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu może zamieszczać w Serwisie treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały, o ile przysługują mu prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Serwisie. BUT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały zamieszczane przez Użytkownika Serwisu, jak również za następstwa ich zamieszczenia. W szczególności BUT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie przez osoby trzecie treści lub materiałów albo części treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  2. sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników Serwisu, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników Serwisu,
 2. BUT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie z Serwisu treści:
  1. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  3. zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do wszelkich utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
 3. BUT Sp. z o.o. według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników Serwisu lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§4

Ochrona prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest BUT Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-251 Gdańsk, NIP: 583-317-76-30, regon: 36112047000000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, dalej „Administrator”.

  Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

  Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.

 3. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

  Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu otrymania pełnego dostępu do Serwisu:

  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

  Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

  Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 4. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Serwisu.

  Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres:

  • BUT Sp. z o.o.
  • ul. Szafarnia 11/F8
  • 80-251 Gdańsk
  • Telefon: +48.724284320
  • E-mail: [email protected]
 5. Informacje handlowe

  Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

  Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

 6. Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

  „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

  „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.

  Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

  W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

  Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu.

 7. Bezpieczeństwo

  Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.

  Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 8. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

  Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

  • Klient wyrazi na to zgodę lub
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.

  W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 9. Prawa Klientów

  Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

  Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z Administratorem.

  Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

  • BUT Sp. z o.o.
  • ul. Szafarnia 11/F8
  • 80-251 Gdańsk
  • Telefon: +48.724284320
  • E-mail: [email protected]

§5

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§6

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§7

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.